• Hodnota Vášho salda: 965 €
 • Počet AB bodov: 123
 • Máte 3 neuhradené faktúry

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky AB-COM, spol. s r.o.

Všeobecné charakteristiky

1. Definícia vymedzení vzťahov a pojmov

 • Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealer) a predávajúcim (distribútor).
 • Všeobecné obchodné podmienky doplňujú dealerskú zmluvu uzatvorenú medzi dealerom a distribútorom, pričom sú právoplatným doplnkom dealerskej zmluvy.
 • Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke distribútora (www.abcom.sk) a sú k dispozícii aj v sídle distribútora.

2. Kontaktná adresa a pracovná doba distribútora

Sídlo firmy a skladu: M. Rázusa 4795/34, 955 01, Topoľčany,
Pracovná doba: Po-Pia: 8.00 do 17.00 hod.

3. Dealer

Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je vlastníkom platného živnostenského listu s povolením činnosti "kúpa a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti" resp. "kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja"

4. Kontaktné podmienky u distribútora

O obchodné záležitosti dealera sa stará primárny kontakt, ktorý je dealerovi pridelený. Ak potrebuje, môže dealer kontaktovať aj špecializované obchodné jednotky distribútora.

Finančné záležitosti dealera má v kompetencii finančné oddelenie - kreditny kontroling distribútora.

Chybné zásielky a reklamácie dealera preveruje a rieši oddelenie logistiky.

5. Dealerské ceny

Dealerské ceny sú aktuálne ceny pre dealera. Tieto ceny sú zverejňované pravidelne na internetovej stránke distribútora. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam distribútora, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s dealerom. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu dealerských cien podľa denného kurzu..

6. Finančné podmienky

Úhrada
Dátumom úhrady / platby faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet distribútora

Kredit limit
Kredit limit určuje maximálny objem pohľadávok dealera u distribútora. Kredit limit sa určuje na základe predchádzajúcej platobnej disciplíny a jeho finančnej bonity.

Splatnosť
Splatnosť vystavených faktúr je 5 kalendárnych dní. V ojedinelých prípadoch je možné splatnosť predĺžiť. Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne dealera. V prípade, že dealer sa omešká s platbou faktúr, distribútor si vyhradzuje právo splatnosť znížiť opäť na štandartných 5 dní.

Finančné náklady
Distribútor umožňuje rozsiahlejšie financovanie dealerských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

Penalizácia
V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany dealera distribútorovi je distribútor oprávnený k penalizácii dealera v zmysle platného Obchodného zákona.

7. Objednávka

E-commerce objednávka
Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky distribútora (www.abcom.sk, http://shop.abcom.sk). Pridelenie prvotneho uzivateľského prístupu na internetovú stránku distribútora zabezpečuje IT oddelenie distribútora. Konaktná osoba dealera, ktorá obdržala prístup na internetovú stránku distribútora je povinná si okamžite zmeniť svoje prihlasovacie údaje. Primárny kontakt dealera dostáva administrátorske práva a má možnosť nastavovať nové kontakty dealera vrátane nastavovania ich práv. Dealer nesie plnú zodpovednosť za všetky možné dopady spôsobené nekoreknosťou dát v kontaktoch dealera. Súčasne je dealer povinný zaviesť všetky bezpečnostné opatrenia, aby nebolo možné informácie o kontaktoch a ich pristupových nastaveniach zneužiť. Distribútor nie je zodpovedný za škody spôsobené zneužitím kontaktov dealera a má plný nárok na pokrytie všetkých prípadných škôd z toho plynúcich. Distribútor si súčasne vyhradzuje právo na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky uplatniť špeciálne zľavy alebo ponúknuť týmto spôsobom k odberu tovar, ktorý je pri ostatných formách objednávky nedostupný.

Štandartná forma objednávky
Objednávku je možné zaslať:

 • e-mailom na adrese info@abcom.sk alebo priamo na e-mailové adresy jednotlivých obchodníkov uverejnených na internetovej stránke v kontaktoch
 • na číslo +421-38-53626 11
 • poštou na adresu M.Rázusa 4795/34, 955 01 Topoľčany
  Objednávky takto odoslané musia obsahovať základné náležitosti:
  1. referenčné číslo objednávky dealera
  2. kontaktnú osobu
  3. spôsob prevzatia tovaru (dodania)
  4. popis objednaného tovaru s kódmi podľa aktuálneho cenníka a počty kusov
 • Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale aj v prípade telefonického objednania je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie ako pri písomnej forme objednávky.

8. Doklady

Dodací list
Distribútor vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom dealerovi. Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné lehoty a identifikácia, či daný tovar má registrované sériové číslo.

 • Zoznam sériových čísel

  Distribútor vystaví zoznam sériových čísel, ak daný tovar má registrované sériové číslo. Tento zoznam je nedeliteľnou súčasťou dodacieho listu.

 • Faktúra - daňový doklad, Cash doklad

  Na tovar objednaný u distribútora sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti podľa živnostenského listu dealera, referencie na objednávku delaera, spôsob dopravy a primárny kontakt. Cash doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle distribútora a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti.

  Štandartne sa faktúra odosiela dealerovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru dealer dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky dealera je možné faktúru alebo jej kópiu zaslať poštou aj na inú adresu.

 • Dobropis
  • Tovarový dobropis - vystavuje sa dealerovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany distribútora alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.
  • Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených distribútorom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na dostatočnú zľavu.

Nákup tovaru

1. Úhrada tovaru

 • Platba vopred
  Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa dealerov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre dealera. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom.
  *Rezervácia tovaru na 5 pracovných dní sa nevzťahuje na akciové ponuky.
 • Platba v hotovosti
  Dealer môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla firmy pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.
 • Platba po dodávke tovaru
  V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

2. Úhrada dobropisu

V prípade, že dealer má vystavený dobropis od distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá dealer neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

3. Kredit limit a penále

 • Kredit limit
  Distribútor je oprávnený poskytnúť kredit limit dealerov a zaistiť ho bežnými zaisťovacími prostriedkami aby bolo minimalizované riziko platobnej neschopnosti dealera. Nástroje používané na zaistenie kredit limitu:
  1. postúpenie pohľadávky bonitnému subjektu
  2. zmenkové ručenie, kde ručiteľom je fyzická osoba alebo evidentne bonitný subjekt Bonitu subjektu určuje distribútor.
 • Penále Neskoré úhrady faktúr sú distribútorom penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci dealer uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

Platobný styk

1. Úhrada tovaru

Platba vopred
Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa dealerov, ktorí nemajú pridelený limit alebo je ich kredit limit momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre dealera. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 5 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je objednávka zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom.
*Rezervácia tovaru na 5 pracovných dní sa nevzťahuje na akciové ponuky.

Platba v hotovosti
Dealer môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla firmy pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.

Platba po dodávke tovaru
V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, je mu pri expedícii tovaru vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

2. Úhrada dobropisu

V prípade, že dealer má vystavený dobropis od distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá dealer neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

Kredit limit a penále

Kredit limit
Distribútor je oprávnený poskytnúť kredit limit dealerov a zaistiť ho bežnými zaisťovacími prostriedkami aby bolo minimalizované riziko platobnej neschopnosti dealera. Nástroje používané na zaistenie kredit limitu:

 • postúpenie pohľadávky bonitnému subjektu
 • zmenkové ručenie, kde ručiteľom je fyzická osoba alebo evidentne bonitný subjekt Bonitu subjektu určuje distribútor.

Penále
Neskoré úhrady faktúr sú distribútorom penalizované penalizačnou faktúrou. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci dealer uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti.

Reklamačný poriadok

Kompletné znenie reklamačného poriadku si prečítate na nasledovnej URL adrese: Reklamačný poriadok

Zápožičné podmienky

1. Zapožičiavanie tovaru

Zákazníkovi, ktorý má pridelený kredit a nemá pozastavené dodávky tovaru je možné poskytnúť službu zapožičania tovaru na skúšanie a predvedenie koncovému zákazníkovi. Žiadosť o zapožičanie tovaru musí byť písomná a musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Požadovaná doba zápožičky nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr. Pri preberaní zápožičky zákazník obdrží aj faktúru (daňový doklad) s aktuálnou cenou tovaru. Po korektnom vrátení tovaru bude táto dobropisovaná a zákazník dostane faktúru za prenájom. Distribútor si vyhradzuje právo odmietnuť zapožičanie tovaru alebo skrátiť dobu zápožičky.

2. Vrátenie zapožičaného tovaru

Zákazník je povinný najneskôr v posledný deň zápožičnej doby tovar vrátiť naspäť distribútorovi na sklad. Na vrátený a nepoškodený tovar bude vystavený dobropis. Pokiaľ zákazník nevráti tovar načas, je povinný uhradiť celú sumu tovaru na základe už vystavenej tovarovej faktúry. Tovar zostáva až do uhradenia vlastníctvom distribútora. Vrátenie tovaru musí byť vždy písomne potvrdené pracovníkom skladu AB-COM spol. s r.o.

3. Nájomné

Za zapožičanie tovaru je povinný zákazník uhradiť nájomné v nasledujúcich sadzbách:

 • jednorázová čiastka nájomného - cena tovaru do 830,- EUR bez DPH (vrátane) za kus = 17,- EUR
 • jednorázová čiastka nájomného - cena tovaru nad 830,- EUR bez DPH za kus = 2% z ceny tovaru + denné nájomné = 1,5% z ceny tovaru

Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú zákazníkovi vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce distribútora na opravách sa stanovuje na 25,- EUR bez DPH za jednu hodinu. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť nový spotrebný materiál. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

Doprava

1. Úhrada dopravy

Za komponenty si dealer hradí dopravu sám. Náklady na prepravu sú zahrnuté do faktúry ako samostatnú položka.

Ihneď ako obdržíte Vašu zásielku, pozorne skontrolujte jej celkový stav a to ešte v prítomnosti kuriera: či nie je poškodený obal, prípadne či nie sú viditeľné iné závady. Ak máte nejaké pochybnosti o zásielke, neváhajte ihneď skontrolovať obsah balíka. V prípade poškodenia tovaru je potreba so spoločnosťou UPS do 48 hod spísať škodový protokol, inak poškodenie nebude uznané.

Kontrolný orgán:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9; P. O. Box 49/A; 950 50 Nitra 1